ธนาคารกรุงเทพ
 
 
<< ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ >>
 
 
อุทิศ นาคสวัสดิ์. ทฤษฎีการปฏิบัติดนตรีไทย.
  พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๔. (คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ จัดพิมพ์ในการฉลองปีการศึกษาระหว่างชาติ ๒๕๑๓).

อมรดรุณารักษ์, จมื่น. พระราชกรณียกิจในพระบาท
  สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว เล่ม ๔ พระราชนิพนธ์ ความรัก มหาศิลปินเอกของไทย, พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๓.

อารดา สุมิตร. บทละครในของหลวงในสมัย
  รัชกาลที่ ๒. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ แผนกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๕ (เอกสารอัดสำเนา).

บทความเกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. “การวิจารณ์นาฏศิลป์และการ
  ประเมินผล” (บรรยายที่ โรงละครแห่งชาติ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในการอบรมครูภาคฤดูร้อน).
________. สยามรัฐ ๒๕-๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หน้า ๘-๙.
________. “การสืบเนื่องและการถ่ายทอดนาฏศิลป์ดนตรีไทย”
________. วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ “นาฏศิลป์และดนตรีไทย”. ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ หน้า ๗๓-๗๘.
________. “ข้างสังเวียน” สยามรัฐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ หน้า ๗.
________. “นาฏศิลป์และดนตรีไทยในชีวิตไทย” วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ “นาฏศิลป์และดนตรีไทย” ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ หน้า ๗-๑๔
________. “ละครนอก ละครใน และละครดึกดำบรรพ์” วารสารนาฏศิลป์ ๑๓ ชุมนุม นาฏศิลป์และการละคร สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พระนคร พ.ศ. ๒๕๑๔ หน้า ๓๐-๓๔.

เฉลิมบุญ (นามแฝง). “ตัวละคร” ศิลปากร.ปีที่ ๒
  พ.ศ. ๒๔๘๑ เล่ม ๑ หน้า ๙๕-๑๐๑ และปีที่ ๒ เล่ม ๓ หน้า ๑๐๕-๑๑๐.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา.
  “วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น” วารสารศิลปากร ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๒ เล่ม ๕ หน้า ๗๓-๗๗.

เทพลักษณ์เลขา, หลวง, “หลักสามประการในการสร้างฉาก
  ละคร” ศิลปากร ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๘๐ เล่ม ๖ หน้า ๓๙-๕๒.

ธนิต อยู่โพธิ์. “กำเนิดนาฏศิลป์ไทย” คึกฤทธิ์’๖๐,
  สำนักพิมพ์ก้าวหน้า พระนคร พ.ศ. ๒๕๑๔ (สำนักพิมพ์ก้าวหน้าจัดพิมพ์ในงานทำบุญอายุครบ ๕ รอบ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ๒๐ เมษายน ๒๕๑๔) หน้า ๘๓-๑๑๕
________. “การใช้ตัวเลขไทย และบทเพลงในโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน เบญกายแปลง” นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ เล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๓-๑๑๖
________. “การละเล่นสมัยกรุงศรีอยุธยา” รวมปาฐกถางานอนุสรณ์อยุธยา ๒๐๐ ปี พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๐ หน้า ๑-๖๑.
________. “คำบรรยายเบ็ดเตล็ดเรื่องนาฏศิลป์ไทย” นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๒ เล่ม ๕ หน้า ๔๓-๖๑.
________. “เครื่องแต่งตัวโขนละคร” วารสารศิลปากร ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๙๔ เล่ม ๕ หน้า ๕๔-๖๐ และเล่ม ๖ พ.ศ. ๒๔๙๔ หน้า ๕๔-๕๘.
________. “เคล็ดลับในการสร้างละครดึกดำบรรพ์” วารสารศิลปากร ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๙๐ เล่ม ๑ หน้า ๒๔-๓๑.

 

 

ธนิต อยู่โพธิ์, “ปฐมาจารย์และปฐมศิลปินของละครไทย”
  วารสารศิลปากร. ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ เล่ม ๔ หน้า ๓๖-๔๗ และเล่ม ๕ หน้า ๓๑-๓๘, เล่ม ๖ หน้า ๒๙-๓๕, ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๘๒ เล่ม ๑ หน้า ๓๘-๕๐, เล่ม ๒ หน้า ๓๖-๔๔.
________. “ประวัติและนโยบายของกรมศิลปากร” นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐ เล่ม ๒ หน้า ๗๖-๘๑.
________. “เรื่องสำหรับเล่นโขน” วารสารศิลปากร, ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๙๓ เล่ม ๑ หน้า ๔๖-๕๗.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา.“วินิจฉัย
  ว่าด้วยสมุดภาพร่างรามเกียรติ์”, วารสารศิลปากร. ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๕ เล่ม ๗ หน้า ๔๘-๕๖
________. “บทสนทนาเรื่องการแสดงนาฏกรรมของกรมศิลปากร ระหว่าง นายเกษม หวังในธรรม (กรมประชาสัมพันธ์) กับนายอาคม สายาคม (กรมศิลปากร)” วารสารศิลปากร. ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๖ เล่มที่ ๖ หน้า ๙๕-๑๐๒.

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.. “การละครของไทย”
  บทความประกอบการสัมมนา นาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓-๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (อัดสำเนา).
________. “ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็นมาของละครไทยและการปรับปรุง” วารสาร ธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ “นาฏศิลป์และดนตรีไทย”. ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ หน้า ๑๖๐-๑๘๙.

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. “วิจารณ์
  เรื่องนิทานปันหยีหรือ อิเหนา” ใน ชุมนุมนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. สำนักพิมพ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย พระนคร พ.ศ. ๒๕๐๗ หน้า ๑๕๘-๒๔๒.
________. “คำนำเรื่องดาหลัง” ใน ชุมนุมนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, สำนัก พิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย พระนคร พ.ศ. ๒๕๐๗ หน้า ๒๔๓-๒๖๑.

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “อสุเรนทร
  จารีตคำพากย์” วารสาร ศิลปากร. ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ เล่ม ๒ หน้า ๒๖-๓๒, เล่ม ๓ หน้า ๒๘-๓๕, เล่ม ๔ หน้า ๒๑-๒๙, เล่ม ๕ หน้า ๒๕-๓๐, ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๒, เล่ม ๒ หน้า ๒๕-๓๑, เล่ม ๓ หน้า ๕๒-๕๗, เล่ม ๔ หน้า ๒๖-๓๑

มนตรี ตราโมท. “การบรรเลงดนตรีเกี่ยวกับพระสงฆ์”
  วารสารศิลปากร. ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ เล่ม ๔ หน้า ๔๘-๕๑.
________. “การแสดงสักวาออกตัวของกรมศิลปากร” นิตยสารศิลปากร. ปีที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๐๗ เล่ม ๒ หน้า ๗๖-๙๓.
________. “ความแตกต่างระหว่างละครนอกกับละครใน” งานสังคีตศิลป์ของกรม ศิลปากร พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๔. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๔.
________. “คุกพาทย์” สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๕ (๒๕๐๕-๒๕๐๖) หน้า ๓๒๐๖-๗.
________. “ฉาก” สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๐. (๒๕๑๒-๒๕๑๓) หน้า ๕๘๘๙-๙๐.
________. “ชาตรี” สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๐. (๒๕๑๒-๒๕๑๓) หน้า ๖๑๙๕-๖.
________. “ช้า” สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๐. (๒๕๑๒-๒๕๑๓) หน้า ๖๑๕๘-๙.
________. “ช้าปี่” สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๐. (๒๕๑๒-๒๕๑๓) หน้า ๖๒๐๐-๒๐๑.
 
     
  บรรณานุกรม ๑๘๕  
     
หน้าแรก   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   นิทรรศการ   กิจกรรม   ติดต่อเรา   ธนาคารกรุงเทพ

การรับชมเว็บไซท์นี้แนะนำให้ตั้งค่าหน้าจอที่ 1024x768 หรือสูงกว่า และติดตั้ง Shockwave Flash ให้กับเว็บเบราว์เซอร์เพื่ื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 ลักษณะไทย ออกแบบโดย มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙